بررسی مسدود بودن شماره جهت دریافت پیامک تبلیغاتیبرو
به وسیله این ابزار می توانید بررسی کنید که آیا شماره تلفن همراه مورد نظر قادر به دریافت پیامک های تبلیغاتی (غیر خدماتی) است یا خیر