استخراج شماره موبایل از متن، فایل و آدرس اینترنتی


استخراج از متن:
متنی که می خواهید شماره موبایل های موجود در آن را استخراج کنید Copy و در این قسمت Paste کنید ...
استخراج از فایل:
فایل هایی که قصد دارید از آنها شماره موبایل استخراج شود انتخاب کنید
فایل های ورودی باید از نوع متنی یا اکسل باشند
حجم هر فایل باید کمتر از 2 مگابایت باشد
حداکثر تعداد فایل انتخابی 5 می باشد
تنظیمات: