جدول شماره 5

شماره حساب ها به نام "شرکت داده پرداز آریانا تهران"
بانک شماره حساب شماره کارت
ملت 1874611909 6014337987988431
ملی 0102426203003
صادرات 0101988599004

دانلود گواهی ارزش افزوده شرکت داده پرداز آریانا تهران