جدول شماره 4

تعرفه شماره های اختصاصی با پیش شماره 3000
نوع شماره قیمت فروش
8 رقمی تماس با واحد فروش
9 رقمی غیر رند 3،125،000 ريال
10 رقمی غیر رند 1،250،000 ريال
12 رقمی غیر رند 1،000،000 ريال
14 رقمی غیر رند 250،000 ريال
كلیه قیمت ها بصورت خام بوده و چنانچه كسوراتی به آنها تعلق گیرد به عهده خریدار می باشد.