كلیه قیمت ها بصورت خام بوده و چنانچه كسوراتی به آنها تعلق گیرد به عهده خریدار می باشد.

جدول شماره 2

هزینه های شارژ پیام کوتاه فارسی انبوه در سال 1397
تعداد پیام كوتاه فی واحد
مابین 1 پیام تا 36،000 پیام 179 ريال
مابین 36،000 پیام تا 150،000 پیام 173 ريال
مابین 150،000 پیام تا 326،000 پیام 164 ريال
مابین 326،000 پیام تا 760،000 پیام 152 ريال
بیش از 760،000 پیام تماس با واحد فروش

جدول شماره 3

هزینه های شارژ پیام کوتاه انگلیسی انبوه در سال 1397
تعداد پیام كوتاه فی واحد
مابین 1 پیام تا 36،000 پیام 348 ريال
مابین 36،000 پیام تا 150،000 پیام 336 ريال
مابین 150،000 پیام تا 326،000 پیام 324 ريال
مابین 326،000 پیام تا 760،000 پیام 312 ريال
بیش از 760،000 پیام تماس با واحد فروش
كلیه قیمت ها بصورت خام بوده و چنانچه كسوراتی به آنها تعلق گیرد به عهده خریدار می باشد.