كلیه قیمت ها بصورت خام بوده و چنانچه كسوراتی به آنها تعلق گیرد به عهده خریدار می باشد.

جدول شماره 2

هزینه های شارژ پیام کوتاه فارسی انبوه در سال 1396
تعداد پیام كوتاه فی واحد
مابین 1 پیام تا 36،000 پیام 155 ريال
مابین 36،000 پیام تا 150،000 پیام 150 ريال
مابین 150،000 پیام تا 326،000 پیام 142 ريال
مابین 326،000 پیام تا 760،000 پیام 132 ريال
بیش از 760،000 پیام تماس با واحد فروش

جدول شماره 3

هزینه های شارژ پیام کوتاه انگلیسی انبوه در سال 1396
تعداد پیام كوتاه فی واحد
مابین 1 پیام تا 36،000 پیام 300 ريال
مابین 36،000 پیام تا 150،000 پیام 290 ريال
مابین 150،000 پیام تا 326،000 پیام 280 ريال
مابین 326،000 پیام تا 760،000 پیام 270 ريال
بیش از 760،000 پیام تماس با واحد فروش
كلیه قیمت ها بصورت خام بوده و چنانچه كسوراتی به آنها تعلق گیرد به عهده خریدار می باشد.